Mannenkoor De Nachtegaal hecht veel waarde aan Privacy. Wij hebben ons daarom ingespannen om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van kracht is. In een "Protocol Gegevensverwerking", dat u HIER kunt inzien, hebben wij vastgelegd:

• Welke persoonsgegevens worden bewaard en met welk doel.
• Hoe de persoonsgegevens worden bewaard.
• Wie toegang heeft tot de gegevens.
• Hoe de gegevens worden beveiligd.
• Hoe personen hun eigen persoonsgegevens kunnen inzien, corrigeren, wissen, beperken.
• Wie binnen het koor verantwoordelijk is voor de verwerking.
• Of persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.
• Dat personen “ondubbelzinnige toestemming” hebben gegeven voor de verwerking van gegevens.

Wat dit laatste betreft: Wij hebben inmiddels van nagenoeg alle personen, waarvan wij gegevens bewaren en gebruiken, ondertekende akkoordverklaringen ontvangen.

Betrokkenen hebben daarmee toestemming gegevens om deze gegevens te gebruiken zoals in het protocol is beschreven.